Deklaracja Dostępności

 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Miejski Ośrodek Kultury w Terespolu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony Miejskiego Ośrodka Kultury w Terespolu.

Miejski Ośrodek Kultury w Terespolu (w skrócie MOK), ul. H. Sienkiewicza 27, 21-550 Terespol

 • Telefon: +48 833752265, +48 507170018
 • E-mail: mokterespol@wp.pl
 • Adres korespondencyjny: Miejski Ośrodek Kultury, ul. H. Sienkiewicza 27, 21-550 Terespolp
 • Budynek przy ul. Wojska Polskiego 88, 21-550 Terespol

 • Telefon: +48 833752004, +48 833752265, +48507170018
 • E-mail: zso.terespol@wp.pl, mokterespol@wp.pl
 • Adres korespondencyjny: Miejski Ośrodek Kultury, ul. H. Sienkiewicza 27, 21-550 Terespol
 • Moje Boisko Orlik 2012 ( w skrócie ORLIK), ul. H. Sienkiewicza 27, 21-550 Terespol

 • Telefon: +48 833752265, +48 507170018
 • E-mail: mokterespol@wp.pl
 • Adres korespondencyjny: Miejski Ośrodek Kultury, ul. H. Sienkiewicza 27, 21-550 Terespol
 • Obiekt zabytkowy PROCHOWNIA ( w skrócie PROCHOWNIA), ul. Topolowa 6, 21-550 Terespol

 • Telefon: +48 833752265, 507170018, +48 508549062
 • E-mail: mokterespol@wp.pl
 • Adres korespondencyjny: Miejski Ośrodek Kultury, ul. H. Sienkiewicza 27, 21-550 Terespol

Data publikacji strony internetowej: 15-09-2010.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 15-12-2020.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 1. Brak informacji o treściach otwierających się w nowym oknie/zakładce przegladarki.
 2. Brak wyszukiwarki oraz mapy strony.
 3. Brak unikalnych tytułów stron informujących o ich zawartości.
 4. Brak poszerzonego opisu złożonych elementów graficznych.
 5. Część linków nie zawiera opisu.
 6. Część elementów graficznych "img" nie ma atrybutu "alt".
 7. Pola tekstowe formularzy posiadają zduplikowane wartości "id".
 8. Część elementów graficznych nie spełnia minimalnych wymagań kontrastu do tła.
 9. Walidacja wykazała błędy i przestarzałe elementy kodu.
 10. Deklaracji DTD jest niewłaściwa.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-26. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Koordynatorem do spraw dostępności w Gminie Miasto Terespol jest Agnieszka Łukasiak, tel. +48 833331007, e-mail: alukasiak@terespol.pl.

Członkiem zespołu ds. dostępności z ramienia MOK jest Łukasz Pogorzelski, tel: +48 833752265, +48 507170108, e-mail: mokterespol@wp.pl.

Tą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod nr tel. +48 833752265, +48 507170108, osobą kontaktową jest: Łukasz Pogorzelski, e-mail: mokterespol@wp.pl.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich”.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl.

Dostępność architektoniczna

MOK w Terespolu, ul. H. Sienkiewicza 27, 21-550 Terespol

Budynek, w którym Miejski Ośrodek Kultury prowadzi działalność ma dwie kondygnacje. Przed budynkiem znajduje się parking. Nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością. Okolice budynku są wolne od barier architektonicznych. Do budynku prowadzą trzy wejścia. Główne ( środkowe), oznaczone jest napisem znajdującym się na froncie zadaszenia. Wejście po prawej stronie służy jako przejście do budynku szkoły, z którym MOK jest połączony, wejście po lewej stronie jest na stałe zamknięte i nie jest używane. Każde w ww. wejść jest zadaszone. Wejście główne nie jest oznaczone tablicą informacyjną. Przy żadnym wejściu do budynku nie ma domofonu. Szerokość drzwi wejściowych (w kontraście do elewacji) oraz drzwi wewnętrznych jest zgodna z wymogami. Po wejściu do budynku jest duży hol. Na korytarzu nie ma tabliczki wyznaczającej kierunek. W budynku nie ma windy. MOK nie dysponuje schodołazem. Na schodach nie ma oznaczeń krawędzi. Brak jest informacji na wszystkich drzwiach odnośnie przeznaczenia konkretnych pomieszczeń, brakuje również oznaczeń kondygnacji oraz tablicy informacyjnej z rozkładem pomieszczeń. Istnieje możliwość obsługi osoby z niepełnosprawnością przy wejściu lub zorganizowania punktu obsługi klienta w holu. Droga ewakuacyjna jest wyznaczona niezbędnymi znakami. Korytarze są odpowiedniej szerokości, umożliwiające poruszanie się osobom na wózkach. Zachowany jest także częściowo kontrast kolorystyczny na ścianach, podłodze i drzwiach. Podłoga jest antypoślizgowa. Na parterze budynku znajdują się toalety dla klientów, w tym dla osób z niepełnosprawnością, wyposażone w dwa uchwyty, w tym jeden składany, toaletę o odpowiedniej wysokości, przestrzeń pod umywalką odpowiedniej wielkości. Powierzchnia poruszania się przed muszla klozetową nie ma minimalnych wymiarów (150 cm/150 cm). Toaleta nie jest wyposażona w system powiadamiania alarmowego.

Budynek przy ul. Wojska Polskiego 88, 21-550 Terespol

Budynek znajdujący się pod zarządem Miejskiego Ośrodka Kultury (w skrócie MOK), w którym funkcjonują: pracownie edukacji kulturalnej MOK, Akademickie Liceum Ogólnokształcące (w skrócie ALO) w Terespolu Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej oraz Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Białej Podlaskiej Filia w Terespolu (w skrócie PPPP).
Budynek ma dwie kondygnacje. Przed budynkiem znajduje się parking. Nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością. Okolice budynku wolne są od barier architektonicznych.
Do budynku prowadzą trzy wejścia. Główne (środkowe) niewidoczne od ul. Wojska Polskiego, nieoznaczone tablicą informacyjną. Wejście główne do budynku jest zadaszone. Przy wejściu do budynku nie ma domofonu. Szerokość drzwi wejściowych (w kontraście do elewacji) oraz drzwi wewnętrznych jest zgodna z wymogami. Po wejściu do budynku jest duży hol. Drugie wejście widoczne od ul. Wojska Polskiego służy uczniom ALO w Terespolu, przy tym wejściu znajdują się tablice informacyjne Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Terespolu oraz Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Wejście to posiada bariery architektoniczne (wysoki schodek oraz wysoki próg w drzwiach, drzwi drewniane o szerokości skrzydła poniżej 90 cm.) Po wejściu do korytarza znajdują się trzy wysokie schody, prowadzące do holu.
Trzecie wejście (niewidoczne od ul. Wojska Polskiego) znajduje się od strony północnej (ul. Andrzejuka) jest używane przez pracowników i interesantów Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Filia w Terespolu. Przed wejściem znajdują się schody. Każde w ww. wejść jest zadaszone. Przed żadnym z wejść nie ma domofonu. Na korytarzu nie ma tabliczki wyznaczającej kierunek. W budynku nie ma windy ani schodołazu. Na schodach są oznaczenia krawędzi.
Brak jest informacji na wszystkich drzwiach odnośnie przeznaczenia konkretnych pomieszczeń, brakuje również oznaczeń kondygnacji oraz tablicy informacyjnej z rozkładem pomieszczeń. Istnieje możliwość obsługi osoby z niepełnosprawnością przy wejściu lub zorganizowania punktu obsługi klienta na dolnym korytarzu, blisko drzwi wejściowych. Droga ewakuacyjna jest wyznaczona niezbędnymi znakami. Korytarze są odpowiedniej szerokości, umożliwiające poruszanie się osobom na wózkach. Zachowany jest kontrast kolorystyczny na ścianach, podłodze i drzwiach. Podłoga na dolnym korytarzu nie jest antypoślizgowa.
Na parterze budynku znajdują się toalety dla klientów, w tym jedna dla osób z niepełnosprawnością, wyposażona w jeden uchwyt składany, toaletę o odpowiedniej wysokości, przestrzeń pod umywalką odpowiedniej wielkości. Powierzchnia poruszania się przed muszla klozetową nie ma minimalnych wymiarów (150 cm/150 cm). Toaleta nie jest wyposażona w system powiadamiania alarmowego.

Moje Boisko Orlik 2012, ul. H. Sienkiewicza 27, 21-550 Terespol

Obiekt na którym Miejski Ośrodek Kultury prowadzi działalność sportową znajduje się na otwartej przestrzeni. Składa się z: jednokondygnacyjnego pawilonu, w którym mieszczą się szatnie, toalety, magazynek i biuro trenera oraz dwóch boisk - do piłki nożnej oraz wielofunkcyjnego ( koszykówka, siatkówka). Przed obiektem znajduje się parking. Nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością. Okolice obiektu wolne są od barier architektonicznych. Do obiektu prowadzą dwa wejścia: brama główna oraz bramka wejściowa. Brama główna oraz bramka wejściowa nie są oznaczona tablicą informacyjną. Szerokość bramy głównej oraz bramki wewnętrznej jest zgodna z wymogami. Na obiekcie nie ma tabliczki wyznaczającej kierunek, nie ma schodów. Brak jest oznaczeń krawędzi. Na wszystkich drzwiach jest informacja odnośnie przeznaczenia konkretnych pomieszczeń. Przed wejściem do każdego z pomieszczeń znajduje się wysoki próg. W pomieszczeniach nie ma zachowanego kontrastu kolorystycznego na ścianach, podłodze i drzwiach. Kompleks nie posiada toalet dla osób z niepełnosprawnością. Na kompleksie nie ma korytarzy, co umożliwia poruszanie się osobom na wózkach.

Obiekt zabytkowy PROCHOWNIA, ul. Topolowa 6, 21-550 Terespol

Zabytkowy budynek, w którym Prochownia prowadzi działalność kulturalną ma jedną kondygnację. Przed budynkiem znajduje się parking. Nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością. Okolice budynku są wolne od barier architektonicznych. Do budynku prowadzą dwa wejścia. Główne, oznaczone jest napisem znajdującym się na froncie zadaszenia, wejście drugie jest na stałe zamknięte i nie jest używane. Każde w ww. wejść jest zadaszone. Wejście główne nie jest oznaczone tablicą informacyjną. Przy wejściu do budynku nie ma domofonu. Szerokość drzwi wejściowych (w kontraście do elewacji) oraz drzwi wewnętrznych jest zgodna z wymogami. Po wejściu do budynku jest szeroki korytarz, z którego prowadzą wejścia do sal ekspozycyjnych. Brak jest informacji na wszystkich drzwiach odnośnie przeznaczenia konkretnych pomieszczeń oraz tablicy informacyjnej z rozkładem pomieszczeń. Istnieje możliwość obsługi osoby z niepełnosprawnością we wnętrzu budynku. Droga ewakuacyjna nie jest wyznaczona niezbędnymi znakami. Korytarze są odpowiedniej szerokości, umożliwiają poruszanie się osobom na wózkach. Zachowany jest także częściowo kontrast kolorystyczny na ścianach, podłodze i drzwiach. Podłoga jest antypoślizgowa. W pomieszczeniu technicznym znajdują się toalety dla klientów, brak jest toalet dla osób z niepełnosprawnością.

Dostępność komunikacyjno-informacyjna

MOK w Terespolu, ul. H. Sienkiewicza 27, 21-550 Terespol

Pracownicy MOK w Terespolu nie są przeszkoleni z zakresu obsługi osoby z niepełnosprawnością.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

MOK nie zapewnia usług tłumacza języka migowego.

Istnieje możliwość wprowadzenia psa przewodnika/asystenta osoby niewidomej.

MOK w Terespolu poza komunikacją bezpośrednią zapewnia kontakt za pośrednictwem:

 • Telefon: +48 833752265, +48 507170108
 • SMS/MMS: +48 507170108
 • E-mail: mokterespol@wp.pl
 • Korespondencja pisemna na adres: Miejski Ośrodek Kultury, ul. H. Sienkiewicza 27, 21-550 Terespol.

Budynek przy ul. Wojska Polskiego 88, 21-550 Terespol

Budynek jest obsługiwany przez pracowników MOK.

Pracownicy MOK nie są przeszkoleni z zakresu obsługi osoby z niepełnosprawnością.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

MOK nie zapewnia usług tłumacza języka migowego.

Istnieje możliwość wprowadzenia psa przewodnika/asystenta osoby niewidomej.

MOK w Terespolu poza komunikacją bezpośrednią zapewnia kontakt za pośrednictwem:

 • Telefon: +48 833752004, +48 833752265, +48 507170018
 • SMS/MMS: +48 507170018
 • E-mail: zso.terespol@wp.pl, mokterespol@wp.pl
 • Korespondencja pisemna na adres: Miejski Ośrodek Kultury, ul. H. Sienkiewicza 27, 21-550 Terespol

Moje Boisko Orlik 2012, ul. H. Sienkiewicza 27, 21-550 Terespol

Pracownicy Mojego Boiska Orlik 2012 nie są przeszkoleni z zakresu obsługi osoby z niepełnosprawnością.

Na ORLIKU nie ma pętli indukcyjnych.

Na ORLIKU nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

ORLIK nie zapewnia usług tłumacza języka migowego.

Istnieje możliwość wprowadzenia psa przewodnika/asystenta osoby niewidomej.

ORLIK poza komunikacją bezpośrednią zapewnia kontakt za pośrednictwem:

 • Telefon: +48 833752265, +48 507170018
 • SMS/MMS: +48 507170018
 • E-mail: mokterespol@wp.pl
 • Korespondencja pisemna na adres: Miejski Ośrodek Kultury, ul. H. Sienkiewicza 27, 21-550 Terespol

Obiekt zabytkowy PROCHOWNIA, ul. Topolowa 6, 21-550 Terespol

Pracownicy PROCHOWNI nie są przeszkoleni z zakresu obsługi osoby z niepełnosprawnością.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

PROCHOWNIA nie zapewnia usług tłumacza języka migowego.

Istnieje możliwość wprowadzenia psa przewodnika/asystenta osoby niewidomej.

PROCHOWNIA poza komunikacją bezpośrednią zapewnia kontakt za pośrednictwem:

 • Telefon: +48 833752265, +48 507170018
 • SMS/MMS: +48 507170018
 • E-mail: mokterespol@wp.pl
 • Korespondencja pisemna na adres: Miejski Ośrodek Kultury, ul. H. Sienkiewicza 27, 21-550 Terespol.